《明代研究》第三十七期

《明代研究》第三十七期

論著
劉紫依 貢品與時尚:明代川扇考論電子全文
詹前倬 楊起元的思想發展及其對師門之學的塑造電子全文
彭皓 晚明軍士收入考─兼論明代國家財政之基本精神電子全文
史料解析
徐泓
林絲婷
《明史紀事本末》卷之四十二〈弘治君臣〉校釋電子全文
書評
張歡歡 評張藝曦主編,《結社的藝術:16-18世紀東亞世界的文人社集》(電子全文)

民國一一○年十二月

※電子全文可至國家圖書館期刊文獻資訊網Airiti Library 華藝線上圖書館TACI 臺灣引文資料庫臺灣人社百刊Taiwan Journals Search月旦知識庫HyRead 台灣全文資料庫下載。

《明代研究》第三十五期 慶祝呂士朋教授玖秩晉貳 張哲郎教授捌秩華誕論文集

《明代研究》第三十五期

慶祝呂士朋教授玖秩晉貳 張哲郎教授捌秩華誕論文集

論著
張美娟 蘊涵「孔顏」、「曾點」之樂的「藝」思想──王龍溪論「藝」之重要見解電子全文
錢晟 從「官店」到「皇店」:以「寶和店」經營模式的變遷視角看明代內廷、外廷財政制電子全文
丁亮 在徭役與公費之間:明代江西地方公費收支結構變遷與一條鞭法改革電子全文
史料校釋
李東梟 《明史紀事本末補遺‧遼左兵端》校讀電子全文
書評
朱冬芝 評介渡昌弘《明代國子監政策の研究》(電子全文)
學訊
趙子杰
謝文瑜
2019-2020年臺灣地區明代研究論著目錄

民國一○九年十二月

※電子全文可至國家圖書館期刊文獻資訊網Airiti Library 華藝線上圖書館TACI 臺灣引文資料庫臺灣人社百刊Taiwan Journals Search月旦知識庫HyRead 台灣全文資料庫下載。

《明史紀事本末‧平河北盜》校讀

陳怡行

(本講義第二部分遺失,讀者可參考陳怡行 ,〈《明史紀事本末》卷四十五「平河北盜」校讀〉)

時間:民國九十二年10月25日星期六下午2:30-5:00
地點:國立台灣師範大學勤大樓四樓歷史系會議室
參與人:王德毅、王鴻泰、朱鴻、文仲瑄、何淑宜、呂士朋、 唐立宗、吳惠雯、宋惠中、吳大昕、巫仁恕、林麗月、邱仲麟、邱澎生 、林修合、陳怡行、徐泓、尤淑君、張璉、張哲郎、陳怡行、陳啟鍾、翁建鍾、謝崇熙、吳正龍、鄭樑生、賴惠敏、張皓政、張繼瑩

壹、前言

《明史紀事本末》向為研讀明史所必備的案頭書,其評價甚高。自明史學會開始校讀《明史紀事本末》之後,問題浮現。關於《明史紀事本末》的幾項共通性的錯誤,之前的校讀中已詳細說明,故不贅述。另外關於《明史紀事本末》的史源、史識部分,則有必要提及。《明史紀事本末》共有八十篇,將有明一代三百多年史事,以專篇方式呈現。關於篇名的選定,唐立宗先生在校讀〈平南贛盜〉中說明篇名的問題。[1]關於史源的部分,則每篇取材的版本不一,並非專以某部書做為取材的標準,邱炫煜先生就此也進行了全面性的分析。關於史識方面,徐泓老師發表的多篇校讀中,皆兼論其選材標準,選材標準取捨,便牽涉到史識的問題。

《明史紀事本末》雖為谷應泰所著,但實則由谷應泰於浙江提督學政任內,[2]延攬一批文人學士協助他編纂而成。[3]因此,或一人撰寫一至數篇,再將蔣棻的《明史紀事》改為各篇目結論的「谷應泰曰」這一部份。至此,可以發現一個問題,也就是每篇的撰寫者或不同人,而谷應泰藏書亦多,可參考援引的書籍因個人的取捨而有所不同,故,每篇的史源便有所不同。 繼續閱讀

《明代研究通訊》第六期

《明代研究通訊》第六期

論著
邱仲麟 《寶日堂雜鈔》所載萬曆朝宮膳底帳考釋(電子全文)
張繼瑩 平糴、給米與施粥──明季荒政的個案分析
陳怡行 《明史紀事本末》卷四十五「平河北盜」校讀
研究討論
陳水雲 明詞研究二十年
何淑宜 岸本美緒教授「明清社會與身分感覺」演講側記
書評
巫仁恕 評韓書瑞(Susan Naquin)教授《北京:寺廟與城市生活》
邱澎生 「動態制度史」研究如何可能?評《明代中央司法審判制度》
學訊
徐泓 介紹幾則萬曆四十三、四年山東饑荒導致人相食的史料
林麗月 漢城「明清史研究方向的新探索」國際學術研討會紀要
唐立宗 《歷史人類學學刊》創刊號出版簡介
尤淑君 簡介吳智和教授編《明史研究專刊》第十四期
張皓政 臺灣地區明代研究論著資訊:專書、期刊論文與學位論文
編輯部 中國明代研究學會動態

二○○三年十二月

※電子全文可至國家圖書館期刊文獻資訊網Airiti Library 華藝線上圖書館TACI 臺灣引文資料庫臺灣人社百刊Taiwan Journals Search月旦知識庫HyRead 台灣全文資料庫下載。

《明史紀事本末‧南宮復辟》校讀: 兼論其史源、編纂水平及作者問題

徐泓教授

地點:國立台灣師範大學勤大樓四樓歷史系會議室
參與人:于志嘉、王德毅、王鴻泰、朱鴻、文仲瑄、何淑宜、呂士朋、宋惠中、吳大昕、巫仁恕、林麗月、邱仲麟、尤淑君、徐泓、張璉、翁建鍾、張哲郎、陳怡行、陳啟鍾、鄭樑生、賴惠敏、吳正龍、張皓政、陳怡行、張繼瑩、謝崇熙、唐立宗、吳惠雯、林修合

一、前言

在有關明代史的典籍中,《明史紀事本末》是一部得到學者高度評價的經典之作,《四庫全書總目提要》稱讚它:「排比纂次,詳略得中,首尾秩然,於一代事實極為淹貫。」[1] 在中國史學史上,是紀事本末體臻於完善之作。[2] 在明代史研究上,是一部經常被當作原始資料運用之作。因為在此之前的紀事本末,都是根據現有的史書編輯而成的,如《通鑑紀事本末》是依《通鑑》改編成的,史料價值不高;而《明史紀事本末》成書於順治十五年(1658),在乾隆四年(1739)官修《明史》之前七十三年,其於史料之取捨及評論史事之觀點,有不少與《明史》有出入的地方,史料價值頗高。因此被近代史家認為是一部「可以與《明史》互為補充」,[3]「是最有用和最可靠的有關明史的早期著作之一」。[4] 自出版以來,三百多年間,一直被史學界認為是「研究明代史事的基本史籍之一」。[5] 繼續閱讀

《明史紀事本末‧平山東盜》校讀

巫仁恕(中央研究院近代史研究所)

 一、 明史紀事本末第一段史事:

(一)《明太宗實錄》,卷222,永樂18年2月;《太宗實錄》,卷223,永樂18年3月:

「山東蒲臺縣妖婦唐賽兒作亂」,「賽兒,縣民林三妻,少好佛誦經,自稱佛母,詭言能知前後成敗事,又云能剪紙為人馬相戰。」

繼續閱讀

中國明代研究學會2002年年會(第四屆第一次)

時間:民國91年12月29日(星期日)
地點:臺灣師範大學綜合大樓10樓視聽教育館
議題:

  1. 《明史紀事本末》之成書背景、作者與編輯群之分析
  2. 《明史紀事本末》之選題、編輯與選材的原則
  3. 《明史紀事本末》史源之比較
  4. 《明史紀事本末》中史論與史事的對應
序次 時間 內容說明
報到 8:50-9:10
會務報告 9:10-10:00 林麗月理事長
巫仁恕秘書長
開幕式 10:20-10:30 呂士朋教授主持
報告 10:30-12:15 《明史紀事本末》研讀報告 備 註
主持人:張哲郎教授
報告人:邱炫煜、 巫仁恕、 鄭永昌、宋惠中、 衣若蘭、何淑宜、唐立宗
報告人時間每位十至十五分
午餐時間 12:15-1:30 敬備餐盒請大家享用
報告 1:30-3:00 《明史紀事本末》綜合研討 討論綱要
主持人:徐泓教授
引言人:徐泓教授、 邱炫煜教授
討論人:吳振漢教授、 王鴻泰教授、朱鴻教授 林麗月教授
1.成書背景、作者與編輯群之分析
2.選題、編輯與選材的原則
3.史源之比較
4.史論與史事的對應
中場休息 3:00-3:20 茶敘
討論事項與
臨時動議
3:20-4:10 1.典籍研讀會讀本案
2.籌組參加第10屆國際明史學術研討會案
閉幕式 1650-1700 理事長林麗月理教授主持

附:吳智和,〈讀《明史紀事本末.王振用事》〉

※自本屆開始,年會不冠屆數,改以理監事屆數命名。

《明史紀事本末.平徐鴻儒.附王好賢、于弘志》校讀

邱炫煜節略*

一.校讀《明史紀事本末》卷七十〈平徐鴻儒〉之後,對於徐鴻儒之亂的始末,得到了初步的認識。

緣於明末白蓮教徒王森,另創聞香教,在北直隸的教徒,橫 跨數省,聲勢浩大。王森死於萬曆四七年(一六一九),其教派繼承人王好賢(王森第三子)、山東之徐鴻儒,景州于弘志密約於天啟二年(一六二二)八月中同時 舉兵,惟徐鴻儒因故於五月先期舉兵,于弘志繼踵於六月起兵據武邑白家屯,欲取景州以應鴻儒,結局雙雙被捕正法,同年十月亂事平定,十一、十二月明廷獻俘奏 凱、敘平妖功;王好賢則逃亡,至天啟三年十二月才於揚州被捕。是以《明史紀事本末》本卷之中,敘述平定徐鴻儒、王好賢、于弘志之亂始末,卷名即為〈平徐鴻 儒.附王好賢、于弘志〉。王好賢為王森之子,在教中地位崇高,徐鴻儒則實際領導舉事,故而成為主角,于弘志起兵則如曇花一現,迅速為官軍所平定。清初查繼 佐《罪惟錄》對此有不同的看法。論曰:

賊鴻儒為王好賢經營二十餘年,而好賢名不彰,夫為賊求知名亦不易哉!嗟,知名賊亦似有福在矣。以賊名究不名賊,又不入此例。梁家樓彷彿《水滸》演義,以彷彿學為賊,知名,更一奇哉。[I]

繼續閱讀

《明代研究通訊》第二期

《明代研究通訊》第二期

徐泓 序韋慶遠教授《張居正和明代中後期政局》
邱炫煜 《明史紀事本末》卷十九〈開設貴州〉校讀:兼論作者的史識與全書的評價
鍾豔攸 明代家訓類文獻簡介
王光宜 明代女教書的體例與內容簡介
吳大昕 明嘉靖倭寇研究的回顧
巫仁恕 《李自成結局研究》評介
何淑宜 《中國的社與會》評介
黃華源 景德鎮出土明宣德官特展及相關活動側記
廖寶秀 故宮明代宣德官窯精華展述略
林莉娜 明代宮廷繪畫概論-兼論宣宗繪畫
呂妙芬 簡介明清研究會及其網站
編輯部 中國明代研究學會活動概況
朱鴻
衣若蘭輯錄
近年來有關明代研究博碩士論文摘要
朱鴻
衣若蘭輯錄
87年有關明代研究新書目錄
朱鴻
衣若蘭輯錄
87年有關明代研究論文目錄

一九九九年七月

※電子全文可至國家圖書館期刊文獻資訊網Airiti Library 華藝線上圖書館TACI 臺灣引文資料庫臺灣人社百刊Taiwan Journals Search月旦知識庫HyRead 台灣全文資料庫下載。

中國明代研究學會1996年第二屆年會(第一屆第一次)

時間:民國八十五年(1996)四月二十八日
地點:國立臺灣師範大學誠102教室
內容:呂士朋理事長主持,並舉行「《明史記事本末》校讀研討會」,由徐泓、林麗月、朱鴻,分別就《明史記事本末》〈開國規模〉、〈江陵柄政〉、〈太子監國〉各卷提出報告。

訊息出處:《明代研究通訊》第一期,44頁。